Grb Financijsko izvješće
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
   Izaberite godinu za prikaz financijskog izvješća:
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SAMOBOR
OIB 51571117314 Matični broj 01164473
Račun iz rač. plana PR-RAS - PRIHODI Ostvareno prethodne godine Ostvareno - tekuće razdoblje
3 PRIHODI 1.079.660,00 kn 1.134.536,00 kn
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 0,00 kn 0,00 kn
311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
3111 Prihodi od prodaje roba 0,00 kn 0,00 kn
3112 Prihodi od pružanja usluga 0,00 kn 0,00 kn
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 24.540,00 kn 21.400,00 kn
321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa
3211 Članarine 24.540,00 kn 21.400,00 kn
3212 Članski doprinosi 0,00 kn 0,00 kn
33 Prihodi po posebnim propisima 0,00 kn 0,00 kn
331 Prihodi po posebnim propisima
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 0,00 kn 0,00 kn
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 0,00 kn 0,00 kn
34 Prihodi od imovine 63,00 kn 45,00 kn
341 Prihodi od financijske imovine 63,00 kn 45,00 kn
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 0,00 kn 0,00 kn
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 kn 0,00 kn
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 63,00 kn 45,00 kn
3414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 kn 0,00 kn
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0,00 kn 0,00 kn
3416 Prihodi od dividendi 0,00 kn 0,00 kn
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 0,00 kn 0,00 kn
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 kn 0,00 kn
342 Prihodi od nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 kn 0,00 kn
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn
35 Prihodi od donacija 1.054.757,00 kn 1.113.091,00 kn
351 Prihodi od donacija iz proračuna 1.050.061,00 kn 1.097.661,00 kn
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 737.061,00 kn 0,00 kn
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave 313.000,00 kn 335.000,00 kn
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 500,00 kn 14.621,00 kn
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 500,00 kn 14.621,00 kn
354 Prihodi od građana i kućanstava 4.196,00 kn 809,00 kn
3541 Prihodi od građana i kućanstava
355 Ostali prihodi od donacija 0,00 kn 0,00 kn
3551 Ostali prihodi od donacija 0,00 kn 0,00 kn
36 Ostali prihodi 300,00 kn 0,00 kn
361 Prihodi od naknade štete i refundacija 0,00 kn 0,00 kn
3611 Prihodi od naknade štete 0,00 kn 0,00 kn
3612 Prihodi od refundacija 0,00 kn 0,00 kn
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 300,00 kn 0,00 kn
3621 Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
363 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 kn 0,00 kn
3631 Otpis obveza 0,00 kn 0,00 kn
3632 Neplaćena otpisana potraživanja 0,00 kn 0,00 kn
3633 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 kn 0,00 kn
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) 0,00 kn 0,00 kn
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
Račun iz rač. plana PR-RAS - RASHODI Ostvareno prethodne godine Ostvareno - tekuće razdoblje
4 RASHODI 1.047.526,00 kn 1.092.157,00 kn
41 Rashodi za radnike 804.586,00 kn 821.327,00 kn
411 Plaće 700.993,00 kn 713.873,00 kn
4111 Plaće za redovan rad 700.993,00 kn 713.873,00 kn
4112 Plaće u naravi 0,00 kn 0,00 kn
4113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 kn 0,00 kn
4114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 kn 0,00 kn
412 Ostali rashodi za radnike 5.000,00 kn 5.000,00 kn
4121 Ostali rashodi za radnike
413 Doprinosi na plaće 98.593,00 kn 102.454,00 kn
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 85.925,00 kn 92.328,00 kn
4132 Doprinosi za zapošljavanje 9.424,00 kn 10.126,00 kn
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 3.244,00 kn 0,00 kn
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 0,00 kn 0,00 kn
42 Materijalni rashodi 234.206,00 kn 262.047,00 kn
421 Naknade troškova zaposlenima 74.283,00 kn 75.836,00 kn
4211 Službena putovanja 2.228,00 kn 860,00 kn
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.055,00 kn 74.976,00 kn
4213 Stručno usavršavanje radnika 0,00 kn 0,00 kn
422 Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 0,00 kn 0,00 kn
4221 Naknade za obavljene aktivnosti 0,00 kn 0,00 kn
4222 Naknade troškova službenih putovanja 0,00 kn 0,00 kn
4223 Naknade ostalih troškova 0,00 kn 0,00 kn
4224 Ostale naknade 0,00 kn 0,00 kn
423 Naknade volonterima 0,00 kn 0,00 kn
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 0,00 kn 0,00 kn
4232 Naknade troškova službenih putovanja 0,00 kn 0,00 kn
4233 Naknade ostalih troškova 0,00 kn 0,00 kn
4234 Ostale naknade 0,00 kn 0,00 kn
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 17.896,00 kn 54.714,00 kn
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 16.628,00 kn 54.166,00 kn
4242 Naknade troškova službenih putovanja 1.268,00 kn 548,00 kn
4243 Naknade ostalih troškova 0,00 kn 0,00 kn
4244 Ostale naknade 0,00 kn 0,00 kn
PR425 Rashodi za usluge 80.314,00 kn 84.995,00 kn
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.170,00 kn 8.185,00 kn
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.256,00 kn 4.423,00 kn
4253 Usluga promidžbe i informiranja 0,00 kn 0,00 kn
4254 Komunalne usluge 697,00 kn 5.175,00 kn
4255 Zakupnine i najamnine 33.565,00 kn 33.565,00 kn
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 kn 0,00 kn
4257 Intelektualne i osobne usluge 26.841,00 kn 31.325,00 kn
4258 Računalne usluge 0,00 kn 250,00 kn
4259 Ostale usluge 2.785,00 kn 2.072,00 kn
426 Rashodi za materijal i energiju 54.805,00 kn 40.009,00 kn
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.011,00 kn 22.602,00 kn
4262 Materijal i sirovine 0,00 kn 0,00 kn
4263 Energija 8.337,00 kn 10.303,00 kn
4264 Sitni inventar i auto gume 27.457,00 kn 7.104,00 kn
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 6.908,00 kn 6.493,00 kn
4291 Premije osiguranja 3.726,00 kn 3.705,00 kn
4292 Reprezentacija 1.477,00 kn 1.278,00 kn
4293 Članarine 550,00 kn 550,00 kn
4294 Kotizacije 0,00 kn 0,00 kn
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 1.155,00 kn 960,00 kn
43 Rashodi amortizacije 6.701,00 kn 4.270,00 kn
431 Amortizacija
4311 Amortizacija
44 Financijski rashodi 2.032,00 kn 2.531,00 kn
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn
4411 Kamate za izdane mjenice
442 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 0,00 kn 0,00 kn
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 0,00 kn 0,00 kn
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn
443 Ostali financijski rashodi 2.032,00 kn 2.531,00 kn
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.031,00 kn 2.529,00 kn
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 0,00 kn 0,00 kn
4433 Zatezne kamate 1,00 kn 2,00 kn
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 kn 0,00 kn
45 Donacije 0,00 kn 0,00 kn
451 Tekuće donacije 0,00 kn 0,00 kn
4511 Tekuće donacije 0,00 kn 0,00 kn
4512 Stipendije 0,00 kn 0,00 kn
452 Kapitalne donacije 0,00 kn 0,00 kn
4521 Kapitalne donacije 0,00 kn 0,00 kn
46 Ostali rashodi 1,00 kn 1.982,00 kn
461 Kazne, penali i naknade štete 0,00 kn 0,00 kn
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 kn 0,00 kn
4612 Penali, ležarine i drugo 0,00 kn 0,00 kn
4613 Naknade šteta radnicima 0,00 kn 0,00 kn
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 kn 0,00 kn
462 Ostali nespomenuti rashodi 1,00 kn 1.982,00 kn
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 0,00 kn 0,00 kn
4622 Otpisana potraživanja 1,00 kn 1.982,00 kn
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 0,00 kn 0,00 kn
4624 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 kn 0,00 kn
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) 0,00 kn 0,00 kn
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
  Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 0,00 kn 0,00 kn
  Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 0,00 kn 0,00 kn
  Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda 0,00 kn 0,00 kn
  Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda 0,00 kn 0,00 kn
  UKUPNI RASHODI 1.047.526,00 kn 1.092.157,00 kn
  VIŠAK PRIHODA 32.134,00 kn 42.379,00 kn
  MANJAK PRIHODA 0,00 kn 0,00 kn
5221 Višak prihoda - preneseni 90.299,00 kn 122.432,00 kn
5222 Manjak prihoda - preneseni 0,00 kn 0,00 kn
Obveze poreza na dobit po obračunu 0,00 kn 0,00 kn
  Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 122.433,00 kn 164.811,00 kn
  Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 0,00 kn 0,00 kn
Račun iz rač. plana PR-RAS - DODATNI PODACI Ostvareno prethodne godine Ostvareno - tekuće razdoblje
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 262.389,00 kn 427.941,00 kn
11-dugovano Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 1.377.064,00 kn 976.443,00 kn
11-potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 1.211.512,00 kn 1.145.569,00 kn
11 Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja 427.941,00 kn 258.815,00 kn
Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije
  Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja 18 20
  Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada 18 20
  Broj volontera 0 0
  Broj sati volontiranja 0 0
Račun iz rač. plana VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju
051 Građevinski objekti u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
052 Postrojenja i oprema u pripremi 6.225,00 kn 0,00 kn
053 Prijevozna sredstva u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
    Stanje 1. siječnja Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
  Stanje zaliha 0,00 kn 0,00 kn
  Kontrolni zbroj 6.261,00 kn 40,00 kn