Grb Godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
   Izaberite godinu za prikaz financijskog izvješća:
UDRUGA ZA PROMICANJE DRUŠTVENIH IGARA IGRANJE
OIB 20001773175 Matični broj 04087542
Redni broj OPIS Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
I. PRIMICI
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga 29.825,00 kn 32.575,00 kn
2. Primici od članarina i članskih doprinosa 10.040,00 kn 8.700,00 kn
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona 0,00 kn 0,00 kn
4. Primici od donacija (AOP 005 do 010) 61.550,00 kn 148.484,00 kn
4.1. iz državnog proračuna 0,00 kn 0,00 kn
4.2. iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,00 kn 0,00 kn
4.3. od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn
4.4. od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 0,00 kn 3.000,00 kn
4.5. od građana i kućanstava 61.550,00 kn 145.484,00 kn
4.6. iz ostalih izvora 0,00 kn 0,00 kn
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine 1,00 kn 454,00 kn
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine 0,00 kn 0,00 kn
8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) 0,00 kn 0,00 kn
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 101.416,00 kn 190.213,00 kn
II. IZDACI
1. Izdaci za radnike (AOP 017+018) 0,00 kn 0,00 kn
1.1. Plaće (bruto) 0,00 kn 0,00 kn
1.2. Doprinosi na plaću 0,00 kn 0,00 kn
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) 0,00 kn 0,00 kn
3. Izdaci za naknade volonterima 0,00 kn 0,00 kn
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) 0,00 kn 0,00 kn
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) 20.534,00 kn 27.404,00 kn
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) 59.588,00 kn 138.507,00 kn
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 1.667,00 kn 1.831,00 kn
8. Izdaci za dane donacije 0,00 kn 0,00 kn
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine 0,00 kn 1.894,00 kn
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) 7.637,00 kn 25.912,00 kn
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 89.426,00 kn 195.548,00 kn
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028) 11.990,00 kn -5.335,00 kn
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE 4.609,00 kn 16.599,00 kn
Redni broj DODATNI PODACI Stanje na kraju godine Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1. Stanje novčanih sredstava na računu 15.199,00 kn 9.323,00 kn
2. Stanje novčanih sredstava u blagajni 1.400,00 kn 1.941,00 kn
3. Stanje oročenih sredstava 0,00 kn 0,00 kn
4. Obveze po neplaćenim računima 5.876,00 kn 2.110,00 kn
5. Potraživanje za nenaplaćene račune 0,00 kn 0,00 kn
6. Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije 0,00 kn 0,00 kn
7. Prosječan broj zaposlenih 0 0
8. Broj volontera 20 15
9. Broj sati volontiranja 2111 1872
Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039) 24.606,00 kn 15.261,00 kn