Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
Matični broj 03206432
Godina 2017
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 19.390.950 21.910.623
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 91.166 114.270
3111 Prihodi od prodaje roba 003 3.286 3.400
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 87.880 110.870
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 18.183.201 19.339.975
3211 Članarine 006 16.604.336 16.953.693
3212 Članski doprinosi 007 1.578.865 2.386.282
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 182.147 147.812
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 112.831 43.775
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 0 0
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 92.503 20.322
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 20.328 23.453
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 0
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 69.316 104.037
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 69.316 104.037
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 0 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 0 0
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 0 0
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 0 0
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 0 0
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 0 0
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 0 0
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 0 0
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 0 0
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 0 0
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 0 0
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 0
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 0 0
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 0 0
3551 Ostali prihodi od donacija 038 0 0
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 934.436 2.308.566
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 15.037 17.988
3611 Prihodi od naknade šteta 042 15.037 17.988
3612 Prihod od refundacija 043 0 0
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 8.750 1.408.514
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 910.649 882.064
3631 Otpis obveza 046 0 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 910.649 882.064
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 18.467.164 17.641.110
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 5.078.494 5.261.435
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 3.584.671 3.663.503
4111 Plaće za redovan rad 057 3.584.671 3.663.503
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 771.017 846.953
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 722.806 750.979
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 651.366 676.754
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 71.440 74.225
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 0 0
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 11.081.511 10.079.742
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 160.451 135.791
4211 Službena putovanja 069 48.458 17.268
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 109.643 115.773
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 2.350 2.750
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 988.748 886.954
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 0 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 988.748 886.954
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 0 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 0 0
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 0 0
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 1.383.311 1.385.551
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 1.350.020 1.326.352
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 33.291 59.199
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 0
4244 Ostale naknade 086 0 0
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 2.824.688 2.302.399
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 496.273 481.241
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 685.565 145.467
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 81.650 45.122
4254 Komunalne usluge 091 433.290 390.764
4255 Zakupnine i najamnine 092 115.798 139.900
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 1.540
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 64.554 98.678
4258 Računalne usluge 095 55.100 126.411
4259 Ostale usluge 096 892.458 873.276
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 636.907 650.504
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 227.249 257.779
4262 Materijal i sirovine 099 2.888 2.719
4263 Energija 100 354.710 380.315
4264 Sitan inventar i auto gume 101 52.060 9.691
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 5.087.406 4.718.543
4291 Premije osiguranja 103 87.033 79.411
4292 Reprezentacija 104 144.819 120.138
4293 Članarine 105 173.872 175.228
4294 Kotizacije 106 717.253 744.652
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 3.964.429 3.599.114
43 Rashodi amortizacije 108 229.219 457.688
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 157.185 54.702
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 157.185 54.702
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 50.256 54.586
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 106.096 111
4433 Zatezne kamate 118 833 5
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 0
45 Donacije (AOP 121+125) 120 1.037.375 970.419
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 1.037.375 970.419
4511 Tekuće donacije 122 132.786 133.236
4512 Stipendije 123 904.589 837.183
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 883.380 817.124
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 100.682 124.294
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 100.682 112.500
4612 Penali, ležarine i drugo 131 0 0
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 0 11.794
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 782.698 692.830
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 0 68.945
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 0 0
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 782.698 623.885
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 0 0
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 0 0
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 18.467.164 17.641.110
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 923.786 4.269.513
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 0 0
5221 Višak prihoda – preneseni 151 24.284.507 25.208.293
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 0
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 25.208.293 29.477.806
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 4.689.614 2.389.471
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 25.773.614 23.725.848
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 28.073.757 21.837.669
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 2.389.471 4.277.650
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 23 25
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 23 23
Broj volontera 162 0 0
Broj sati volontiranja 163 0 0
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 800.026 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 800.072 48