Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
Matični broj 03206432
Godina 2019-06
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 10.048.695 9.282.246
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 19.050 9.710
3111 Prihodi od prodaje roba 003 1.960 1.940
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 17.090 7.770
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 9.628.843 8.873.316
3211 Članarine 006 8.446.776 8.030.623
3212 Članski doprinosi 007 1.182.067 842.693
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 69.820 66.971
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 374 514
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 0 0
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 374 514
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 0 0
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 0
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 69.446 66.457
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 69.446 66.457
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 0 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 0 0
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 0 0
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 0 0
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 0 0
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 0 0
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 0 0
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 0 0
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 0 0
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 0 0
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 0 0
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 0
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 0 0
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 0 0
3551 Ostali prihodi od donacija 038 0 0
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 330.982 332.249
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 19.032 16.563
3611 Prihodi od naknade šteta 042 19.032 16.563
3612 Prihod od refundacija 043 0 0
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 0 0
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 311.950 315.686
3631 Otpis obveza 046 0 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 311.950 315.686
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 8.484.846 8.175.223
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 2.245.581 2.214.253
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 1.902.085 1.898.658
4111 Plaće za redovan rad 057 1.902.085 1.898.658
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 14.453 10.000
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 329.043 305.595
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 296.521 305.595
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 32.522 0
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 0 0
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 5.064.575 4.750.102
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 80.852 83.038
4211 Službena putovanja 069 17.029 22.662
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 60.491 59.186
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 3.332 1.190
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 320.165 421.313
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 0 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 320.165 421.313
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 0 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 0 0
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 0 0
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 441.600 709.413
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 432.484 692.211
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 9.116 17.202
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 0
4244 Ostale naknade 086 0 0
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 1.733.609 1.155.165
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 281.652 222.915
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 76.747 42.080
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 24.510 33.959
4254 Komunalne usluge 091 205.915 204.295
4255 Zakupnine i najamnine 092 15.250 27.159
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 7.100
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 54.684 51.092
4258 Računalne usluge 095 90.964 83.784
4259 Ostale usluge 096 983.887 482.781
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 333.193 340.444
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 107.660 124.424
4262 Materijal i sirovine 099 1.838 1.350
4263 Energija 100 203.540 190.630
4264 Sitan inventar i auto gume 101 20.155 24.040
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 2.155.156 2.040.729
4291 Premije osiguranja 103 72.171 56.173
4292 Reprezentacija 104 53.240 207.144
4293 Članarine 105 170.477 186.143
4294 Kotizacije 106 260.361 247.747
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 1.598.907 1.343.522
43 Rashodi amortizacije 108 256.602 262.859
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 25.659 24.736
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 25.659 24.736
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 25.659 24.670
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 0 42
4433 Zatezne kamate 118 0 24
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 0
45 Donacije (AOP 121+125) 120 538.485 479.194
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 538.485 479.194
4511 Tekuće donacije 122 64.201 23.173
4512 Stipendije 123 474.284 456.021
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 353.944 444.079
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 21.817 162.201
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 15.625 155.451
4612 Penali, ležarine i drugo 131 0 0
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 6.192 6.750
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 332.127 281.878
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 0 0
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 0 0
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 332.127 281.878
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 0 0
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 0 0
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 8.484.846 8.175.223
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 1.563.849 1.107.023
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 0 0
5221 Višak prihoda – preneseni 151 29.477.806 31.320.676
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 0
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 31.041.655 32.427.699
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 4.277.651 6.191.389
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 10.243.601 9.175.856
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 9.285.689 8.267.196
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 5.235.563 7.100.049
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 25 26
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 24 24
Broj volontera 162 0 0
Broj sati volontiranja 163 0 0
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 0 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 49 50