Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije PRAVO NA GRAD
Matični broj 02546272
Godina 2018
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 338.076 336.147
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 17.250 0
3111 Prihodi od prodaje roba 003 0 0
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 17.250 0
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 0 0
3211 Članarine 006 0 0
3212 Članski doprinosi 007 0 0
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 0 74
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 0 74
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 0 0
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 0 1
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 0 73
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 0
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 0 0
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 0 0
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 0 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 320.811 335.287
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 0 0
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 0 0
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 0 0
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 0 0
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 0 335.235
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 0 335.235
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 0 0
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 308.581 52
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 308.581 52
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 0
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 12.230 0
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 0 0
3551 Ostali prihodi od donacija 038 0 0
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 15 786
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 0 786
3611 Prihodi od naknade šteta 042 0 0
3612 Prihod od refundacija 043 0 786
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 0 0
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 15 0
3631 Otpis obveza 046 0 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 15 0
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 330.933 384.697
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 178.502 233.248
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 152.753 186.432
4111 Plaće za redovan rad 057 152.753 186.432
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 0 14.750
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 25.749 32.066
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 23.204 28.897
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 2.545 3.169
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 0 0
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 148.508 139.800
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 13.350 12.697
4211 Službena putovanja 069 390 4.057
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 12.960 8.640
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 0 0
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 0 0
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 0 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 0 0
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 0 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 0 0
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 0 0
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 9.133 18.394
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 0 0
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 9.133 18.394
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 0
4244 Ostale naknade 086 0 0
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 114.017 93.711
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 6.179 25.216
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 0 0
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 54.920 0
4254 Komunalne usluge 091 2.600 706
4255 Zakupnine i najamnine 092 2.000 0
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 0
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 0 22.200
4258 Računalne usluge 095 0 673
4259 Ostale usluge 096 48.318 44.916
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 11.843 4.875
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 7.452 4.875
4262 Materijal i sirovine 099 0 0
4263 Energija 100 4.391 0
4264 Sitan inventar i auto gume 101 0 0
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 165 10.123
4291 Premije osiguranja 103 0 0
4292 Reprezentacija 104 0 10.103
4293 Članarine 105 0 0
4294 Kotizacije 106 0 0
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 165 20
43 Rashodi amortizacije 108 2.331 1.335
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 1.578 6.890
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 1.578 6.890
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 1.521 2.413
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 57 4.477
4433 Zatezne kamate 118 0 0
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 0
45 Donacije (AOP 121+125) 120 0 0
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 0 0
4511 Tekuće donacije 122 0 0
4512 Stipendije 123 0 0
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 14 3.424
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 0 0
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 0 0
4612 Penali, ležarine i drugo 131 0 0
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 0 0
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 14 3.424
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 0 0
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 0 0
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 14 3.424
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 0 0
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 0 0
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 330.933 384.697
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 7.143 0
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 0 48.550
5221 Višak prihoda – preneseni 151 9.474 16.617
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 0
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 16.617 0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 31.933
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 85.820 45.334
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 326.422 1.698.675
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 366.908 1.529.093
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 45.334 214.916
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 3 3
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 1 1
Broj volontera 162 0 4
Broj sati volontiranja 163 0 180
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 0 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 4 188