Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije PRAVO NA GRAD
Matični broj 02546272
Godina 2019
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 336.147 504.919
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 0 11.115
3111 Prihodi od prodaje roba 003 0 0
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 0 11.115
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 0 0
3211 Članarine 006 0 0
3212 Članski doprinosi 007 0 0
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 74 256
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 74 256
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 0 0
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 1 3
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 73 253
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 0
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 0 0
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 0 0
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 0 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 335.287 493.548
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 0 0
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 0 0
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 0 0
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 0 0
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 335.235 258.719
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 335.235 258.719
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 0 0
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 52 234.829
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 52 218.947
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 15.882
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 0 0
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 0 0
3551 Ostali prihodi od donacija 038 0 0
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 786 0
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 786 0
3611 Prihodi od naknade šteta 042 0 0
3612 Prihod od refundacija 043 786 0
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 0 0
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 0 0
3631 Otpis obveza 046 0 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 0 0
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 384.697 446.715
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 233.248 273.358
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 186.432 237.220
4111 Plaće za redovan rad 057 186.432 237.220
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 14.750 0
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 32.066 36.138
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 28.897 36.138
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 3.169 0
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 0 0
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 139.800 169.289
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 12.697 11.668
4211 Službena putovanja 069 4.057 1.588
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 8.640 10.080
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 0 0
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 0 0
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 0 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 0 0
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 0 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 0 0
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 0 0
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 18.394 34.390
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 0 34.390
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 18.394 0
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 0
4244 Ostale naknade 086 0 0
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 93.711 118.092
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 25.216 16.972
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 0 786
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 0 1.182
4254 Komunalne usluge 091 706 0
4255 Zakupnine i najamnine 092 0 16.684
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 0
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 22.200 0
4258 Računalne usluge 095 673 2.860
4259 Ostale usluge 096 44.916 79.608
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 4.875 4.557
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 4.875 1.638
4262 Materijal i sirovine 099 0 0
4263 Energija 100 0 2.722
4264 Sitan inventar i auto gume 101 0 197
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 10.123 582
4291 Premije osiguranja 103 0 0
4292 Reprezentacija 104 10.103 422
4293 Članarine 105 0 0
4294 Kotizacije 106 0 0
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 20 160
43 Rashodi amortizacije 108 1.335 492
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 6.890 3.576
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 6.890 3.576
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 2.413 2.285
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 4.477 1.290
4433 Zatezne kamate 118 0 1
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 0
45 Donacije (AOP 121+125) 120 0 0
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 0 0
4511 Tekuće donacije 122 0 0
4512 Stipendije 123 0 0
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 3.424 0
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 0 0
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 0 0
4612 Penali, ležarine i drugo 131 0 0
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 0 0
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 3.424 0
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 0 0
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 0 0
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 3.424 0
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 0 0
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 0 0
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 384.697 446.715
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 0 58.204
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 48.550 0
5221 Višak prihoda – preneseni 151 16.617 0
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 31.933
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 0 26.271
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 31.933 0
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 45.334 214.916
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 1.698.675 987.982
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 1.529.093 1.008.550
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 214.916 194.348
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 3 4
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 1 2
Broj volontera 162 4 16
Broj sati volontiranja 163 180 135
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 0 6.500
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 188 6.657