Bilanca


Naziv neprofitne organizacije HRVATSKA MREŽA ZA BESKUĆNIKE
Matični broj 04027949
Godina 2018
Račun iz rač. plana Naziv AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
IMOVINA IMOVINA (AOP 002+074) 001 700.489 124.696
0 Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) 002 45.620 0
01 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) 003 0 0
011 Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) 004 0 0
0111 Zemljište 005 0 0
0112 Rudna bogatstva 006 0 0
0113 Ostala prirodna materijalna imovina 007 0 0
012 Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) 008 0 0
0121 Patenti 009 0 0
0122 Koncesije 010 0 0
0123 Licence 011 0 0
0124 Ostala prava 012 0 0
0125 Goodwill 013 0 0
0126 Osnivački izdaci 014 0 0
0127 Izdaci za razvoj 015 0 0
0128 Ostala nematerijalna imovina 016 0 0
019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 017 0 0
02 Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) 018 45.620 0
021 Građevinski objekti (AOP 020 do 022) 019 0 0
0211 Stambeni objekti 020 0 0
0212 Poslovni objekti 021 0 0
0213 Ostali građevinski objekti 022 0 0
022 Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) 023 45.620 45.620
0221 Uredska oprema i namještaj 024 41.922 41.922
0222 Komunikacijska oprema 025 3.698 3.698
0223 Oprema za održavanje i zaštitu 026 0 0
0224 Medicinska i laboratorijska oprema 027 0 0
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 028 0 0
0226 Sportska i glazbena oprema 029 0 0
0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 030 0 0
023 Prijevozna sredstva (AOP 032+033) 031 0 0
0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 032 0 0
0232 Ostala prijevozna sredstva 033 0 0
024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) 034 0 0
0241 Knjige u knjižnicama 035 0 0
0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 036 0 0
0243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 037 0 0
0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 038 0 0
025 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) 039 0 0
0251 Višegodišnji nasadi 040 0 0
0252 Osnovno stado 041 0 0
026 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) 042 0 0
0261 Ulaganja u računalne programe 043 0 0
0262 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 044 0 0
0263 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 045 0 0
029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 046 0 45.620
03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) 047 0 0
031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) 048 0 0
0311 Plemeniti metali i drago kamenje 049 0 0
0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 050 0 0
04 Sitni inventar (AOP 052+053-054) 051 0 0
041 Zalihe sitnog inventara 052 0 0
042 Sitni inventar u uporabi 053 0 0
049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 054 0 0
05 Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) 055 0 0
051 Građevinski objekti u pripremi 056 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 057 0 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 058 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) 059 0 0
0541 Višegodišnji nasadi u pripremi 060 0 0
0542 Osnovno stado u pripremi 061 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 062 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 063 0 0
06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) 064 0 0
061 Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) 065 0 0
0611 Zalihe za preraspodjelu drugima 066 0 0
0612 Zalihe materijala za redovne potrebe 067 0 0
0613 Zalihe rezervnih dijelova 068 0 0
0614 Zalihe materijala za posebne potrebe 069 0 0
062 Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) 070 0 0
0621 Proizvodnja u tijeku 071 0 0
0622 Gotovi proizvodi 072 0 0
063 Roba za daljnju prodaju 073 0 0
1 Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) 074 654.869 124.696
11 Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) 075 353.250 111.265
111 Novac u banci (AOP 077 do 079) 076 344.018 101.115
1111 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 077 337.255 101.115
1112 Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka 078 0 0
1113 Prijelazni račun 079 6.763 0
112 Izdvojena novčana sredstva 080 0 0
113 Novac u blagajni 081 9.232 10.150
114 Vrijednosnice u blagajni 082 0 0
12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) 083 0 6.000
121 Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) 084 0 0
1211 Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 085 0 0
1212 Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 086 0 0
122 Jamčevni polozi 087 0 0
123 Potraživanja od radnika 088 0 0
124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) 089 0 0
1241 Potraživanje za više plaćene poreze 090 0 0
1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 091 0 0
1243 Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe 092 0 0
1244 Potraživanja za više plaćene ostale poreze 093 0 0
1245 Potraživanja za više plaćene doprinose 094 0 0
129 Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) 095 0 6.000
1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju 096 0 0
1292 Potraživanja za naknade štete 097 0 0
1293 Potraživanja za predujmove 098 0 0
1294 Ostala nespomenuta potraživanja 099 0 6.000
13 Zajmovi (AOP 101+102+103-104) 100 0 0
131 Zajmovi građanima i kućanstvima 101 0 0
132 Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost 102 0 0
133 Zajmovi ostalim subjektima 103 0 0
139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 104 0 0
14 Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124) 105 0 0
141 Čekovi (AOP 107+108) 106 0 0
1411 Čekovi-tuzemni 107 0 0
1412 Čekovi-inozemni 108 0 0
142 Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) 109 0 0
1421 Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni 110 0 0
1422 Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni 111 0 0
143 Mjenice (AOP 113+114) 112 0 0
1431 Mjenice – tuzemne 113 0 0
1432 Mjenice – inozemne 114 0 0
144 Obveznice (AOP 116+117) 115 0 0
1441 Obveznice – tuzemne 116 0 0
1442 Obveznice – inozemne 117 0 0
145 Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) 118 0 0
1451 Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni 119 0 0
1452 Opcije i drugi financijski derivati – inozemni 120 0 0
146 Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) 121 0 0
1461 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 122 0 0
1462 Ostali inozemni vrijednosni papiri 123 0 0
149 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira 124 0 0
15 Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) 125 0 0
151 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) 126 0 0
1511 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 127 0 0
1512 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 128 0 0
152 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) 129 0 0
1521 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 130 0 0
1522 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 131 0 0
159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 132 0 0
16 Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141) 133 0 0
161 Potraživanja od kupaca 134 0 0
162 Potraživanja za članarine i članske doprinose 135 0 0
163 Potraživanja za prihode po posebnim propisima 136 0 0
164 Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) 137 0 0
1641 Potraživanja za prihode od financijske imovine 138 0 0
1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 139 0 0
165 Ostala nespomenuta potraživanja 140 0 0
169 Ispravak vrijednosti potraživanja 141 0 0
19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) 142 301.619 7.431
191 Rashodi budućih razdoblja 143 301.619 7.431
192 Nedospjela naplata prihoda 144 0 0
ObvezeIVlastitiIzvori OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) 145 700.489 124.696
2 Obveze (AOP 147+174+182+190) 146 419.915 18.780
24 Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) 147 419.915 18.780
241 Obveze za radnike (AOP 149 do 155) 148 55.719 18.780
2411 Obveze za plaće – neto 149 0 11.045
2412 Obveze za naknade plaća – neto 150 20.768 0
2413 Obveze za plaće u naravi – neto 151 21.092 0
2414 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 152 3.099 1.297
2415 Obveze za doprinose iz plaća 153 5.785 3.085
2416 Obveze za doprinose na plaće 154 4.975 2.653
2417 Ostale obveze za radnike 155 0 700
242 Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 ) 156 351.554 0
2421 Naknade troškova radnicima 157 38.434 0
2422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično 158 0 0
2423 Naknade volonterima 159 6.462 0
2424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 160 43.519 0
2425 Obveze prema dobavljačima u zemlji 161 112.917 0
2426 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 162 0 0
2429 Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja 163 150.222 0
244 Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) 164 3.642 0
2441 Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire 165 0 0
2442 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove 166 0 0
2443 Obveze za ostale financijske rashode 167 3.642 0
245 Obveze za prikupljena sredstva pomoći 168 9.000 0
246 Obveze za kazne, penale i naknade šteta 169 0 0
249 Ostale obveze (AOP 171 do 173) 170 0 0
2491 Obveze za poreze 171 0 0
2492 Obveze za porez na dodanu vrijednost 172 0 0
2493 Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze 173 0 0
25 Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181) 174 0 0
251 Obveze za čekove (AOP 176+177) 175 0 0
2511 Obveze za čekove – tuzemne 176 0 0
2512 Obveze za čekove – inozemne 177 0 0
252 Obveze za mjenice (AOP 179+180) 178 0 0
2521 Obveze za mjenice – tuzemne 179 0 0
2522 Obveze za mjenice – inozemne 180 0 0
259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire 181 0 0
26 Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189) 182 0 0
261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) 183 0 0
2611 Obveze za kredite u zemlji 184 0 0
2612 Obveze za kredite iz inozemstva 185 0 0
262 Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) 186 0 0
2621 Obveze za zajmove u zemlji 187 0 0
2622 Obveze za zajmove iz inozemstva 188 0 0
269 Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove 189 0 0
29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) 190 0 0
291 Odgođeno plaćanje rashoda 191 0 0
292 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) 192 0 0
2921 Unaprijed plaćeni prihodi 193 0 0
2922 Odgođeno priznavanje prihoda 194 0 0
5 Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) 195 280.574 105.916
51 Vlastiti izvori (AOP 197+198) 196 45.620 0
511 Vlastiti izvori 197 45.620 0
512 Revalorizacijska rezerva 198 0 0
5221 Višak prihoda 199 234.954 105.916
5222 Manjak prihoda 200 0 0
61 Izvanbilančni zapisi – aktiva 201 0 0
62 Izvanbilančni zapisi – pasiva 202 0 0