Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZAJEDNICA SUSRET
Matični broj 03846814
Godina 2018
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 1.062.780 1.230.033
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 4.468 15.041
3111 Prihodi od prodaje roba 003 4.468 15.041
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 0 0
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 0 0
3211 Članarine 006 0 0
3212 Članski doprinosi 007 0 0
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 91.572 92.293
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 2.011 1.701
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 1.425 1.454
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 19 4
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 567 243
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 0
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 89.561 90.592
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 0 90.592
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 89.561 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 902.870 1.102.212
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 583.865 575.086
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 458.865 485.046
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 125.000 60.000
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 0 30.040
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 73.709 210.748
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 73.709 40.524
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 0 170.224
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 234.812 277.611
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 234.812 277.611
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 0
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 3.200 31.900
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 7.284 6.867
3551 Ostali prihodi od donacija 038 7.284 6.867
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 63.870 20.487
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 63.593 20.487
3611 Prihodi od naknade šteta 042 0 0
3612 Prihod od refundacija 043 63.593 20.487
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 0 0
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 277 0
3631 Otpis obveza 046 277 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 0 0
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 1.054.674 1.226.636
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 525.263 687.045
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 448.295 598.790
4111 Plaće za redovan rad 057 448.295 598.790
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 0 0
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 76.968 88.255
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 69.361 79.532
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 7.607 8.723
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 0 0
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 415.817 388.193
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 45.868 57.043
4211 Službena putovanja 069 19.074 19.421
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 26.794 37.622
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 0 0
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 219.968 10.804
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 169.964 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 30.004 10.804
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 20.000 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 3.453 2.100
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 3.453 2.100
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 0 129.698
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 0 111.599
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 0 18.099
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 0
4244 Ostale naknade 086 0 0
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 78.127 128.458
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 3.538 6.828
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 10.943 8.021
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 0 6.000
4254 Komunalne usluge 091 9.568 11.215
4255 Zakupnine i najamnine 092 22.854 20.403
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 0
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 0 0
4258 Računalne usluge 095 0 0
4259 Ostale usluge 096 31.224 75.991
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 39.478 43.413
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 21.638 23.582
4262 Materijal i sirovine 099 0 0
4263 Energija 100 15.440 16.609
4264 Sitan inventar i auto gume 101 2.400 3.222
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 28.923 16.677
4291 Premije osiguranja 103 977 1.300
4292 Reprezentacija 104 22.449 15.377
4293 Članarine 105 2.978 0
4294 Kotizacije 106 0 0
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 2.519 0
43 Rashodi amortizacije 108 32.182 24.663
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 4.124 4.326
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 4.124 4.326
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 3.913 3.525
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 92 780
4433 Zatezne kamate 118 119 21
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 0
45 Donacije (AOP 121+125) 120 0 40.700
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 0 40.700
4511 Tekuće donacije 122 0 40.700
4512 Stipendije 123 0 0
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 2.110 7.618
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 0 260
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 0 0
4612 Penali, ležarine i drugo 131 0 260
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 0 0
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 2.110 7.358
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 0 1.500
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 0 2.070
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 2.110 3.788
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 75.178 74.091
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 75.178 74.091
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 1.054.674 1.226.636
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 8.106 3.397
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 0 0
5221 Višak prihoda – preneseni 151 0 0
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 0
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 8.106 3.397
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 296.624 285.178
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 1.194.218 1.691.579
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 1.205.664 1.273.992
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 285.178 702.765
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 6 8
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 6 8
Broj volontera 162 12 17
Broj sati volontiranja 163 576 558
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 0 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 600 591