Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZAJEDNICA SUSRET
Matični broj 03846814
Godina 2019
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 1.230.033 1.541.741
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 15.041 2.000
3111 Prihodi od prodaje roba 003 15.041 2.000
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 0 0
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 0 0
3211 Članarine 006 0 0
3212 Članski doprinosi 007 0 0
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 92.293 89.906
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 1.701 926
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 1.454 0
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 4 831
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 243 95
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 0
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 90.592 88.980
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 90.592 88.980
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 0 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 1.102.212 1.371.501
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 575.086 475.052
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 485.046 275.418
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 60.000 80.000
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 30.040 119.634
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 210.748 686.480
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 40.524 8.551
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 170.224 677.929
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 277.611 202.652
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 277.611 202.652
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 0
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 31.900 450
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 6.867 6.867
3551 Ostali prihodi od donacija 038 6.867 6.867
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 20.487 78.334
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 20.487 78.334
3611 Prihodi od naknade šteta 042 0 0
3612 Prihod od refundacija 043 20.487 78.334
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 0 0
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 0 0
3631 Otpis obveza 046 0 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 0 0
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 1.226.636 1.527.327
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 687.045 884.967
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 598.790 754.056
4111 Plaće za redovan rad 057 598.790 754.056
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 0 6.492
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 88.255 124.419
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 79.532 124.419
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 8.723 0
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 0 0
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 388.193 541.525
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 57.043 62.861
4211 Službena putovanja 069 19.421 24.418
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 37.622 37.743
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 0 700
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 10.804 151
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 0 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 10.804 151
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 0 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 2.100 8.559
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 2.100 8.559
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 129.698 104.067
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 111.599 94.477
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 18.099 2.590
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 7.000
4244 Ostale naknade 086 0 0
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 128.458 298.973
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 6.828 1.190
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 8.021 5.308
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 6.000 0
4254 Komunalne usluge 091 11.215 4.374
4255 Zakupnine i najamnine 092 20.403 17.581
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 0
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 0 0
4258 Računalne usluge 095 0 0
4259 Ostale usluge 096 75.991 270.520
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 43.413 45.271
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 23.582 26.254
4262 Materijal i sirovine 099 0 780
4263 Energija 100 16.609 15.552
4264 Sitan inventar i auto gume 101 3.222 2.685
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 16.677 21.643
4291 Premije osiguranja 103 1.300 2.106
4292 Reprezentacija 104 15.377 16.569
4293 Članarine 105 0 2.968
4294 Kotizacije 106 0 0
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 0 0
43 Rashodi amortizacije 108 24.663 52.455
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 4.326 3.267
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 4.326 3.267
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 3.525 3.058
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 780 205
4433 Zatezne kamate 118 21 4
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 0
45 Donacije (AOP 121+125) 120 40.700 0
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 40.700 0
4511 Tekuće donacije 122 40.700 0
4512 Stipendije 123 0 0
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 7.618 4.113
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 260 0
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 0 0
4612 Penali, ležarine i drugo 131 260 0
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 0 0
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 7.358 4.113
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 1.500 0
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 2.070 2.070
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 3.788 2.043
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 74.091 41.000
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 74.091 41.000
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 1.226.636 1.527.327
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 3.397 14.414
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 0 0
5221 Višak prihoda – preneseni 151 0 0
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 0
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 3.397 14.414
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 285.178 702.765
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 1.691.579 1.236.737
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 1.273.992 1.620.778
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 702.765 318.724
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 8 10
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 8 9
Broj volontera 162 17 5
Broj sati volontiranja 163 558 363
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 0 76.661
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 591 77.048